Serwis urządzeń fiskalnych

W firmie FISKAS od 1994 r. nieprzerwanie zajmujemy się obsługą kas i drukarek fiskalnych. Zapewniamy profesjonalny serwis drukarek fiskalnych oraz pozostałych urządzeń, a także fachowe doradztwo w zakresie doboru optymalnych rozwiązań. Nieustannie poszerzamy naszą ofertę oraz, poznając potrzeby Klientów, pragniemy wychodzić im naprzeciw, indywidualnie dostosowując proponowane rozwiązania. Niezależnie od rodzaju zlecenia działamy szybko i sprawnie.

Wraz ze sprzedażą kas i drukarek fiskalnych oferujemy kompleksową obsługę związaną z ich wdrożeniem. Zapewniamy:

 • optymalną konfigurację kas do pracy w Twojej placówce,
 • integrację wag, kas, skanerów oraz drukarek specjalizowanych do poprawnej współpracy z programem magazynowym,
 • przeszkolenie personelu i kadry zarządzającej,
 • serwis gwarancyjny i pogwarancyjny,
 • kontrolę terminów okresowych przeglądów serwisowych.

Ponadto zapewniamy zdalną obsługę programów, wykorzystując łącza internetowe. Takie rozwiązanie pozwala oszczędzić czas i pieniądze związane z przyjazdem serwisanta do awarii programu.

Stale poszerzamy swoją wiedzę i kompetencje poprzez regularne szkolenia serwisowe, a także sprawną wymianę informacji, aby spełniać rosnące wymagania naszych Klientów. Każdą kwestię, z którą się oni do nas zwracają, rozwiązujemy bardzo sprawnie oraz nie dopuszczamy do zbędnych opóźnień.

Serwis kas fiskalnych w Warszawie

W zakres naszych usług dla firm wchodzi fachowy serwis kas fiskalnych w Warszawie. Wszystkie kasy rejestrujące, a więc kasy i drukarki fiskalne – zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów – wymagają okresowych przeglądów polegających na sprawdzeniu poprawności ich pracy. Czynności te zawsze powinny być przeprowadzane przez profesjonalny serwis. Przegląd techniczny jest obowiązkiem stosującego kasy (podatnika). Na jego wniosek czynności tej dokonuje wyłącznie odpowiedni serwisant wpisany jako właściwy w książce kasy fiskalnej, która powinna znajdować się w miejscu pracy kasy. Przegląd techniczny kas powinien obejmować:

 • stan wszystkich plomb kasy i ich zgodność z zapisem w książce kasy, a także dokumentacją serwisu kas,
 • stan obudowy kasy,
 • czytelność dokumentów fiskalnych drukowanych przez kasę,
 • program pracy kasy i program archiwizujący, jego wersję, zgodność z zapisami w książce kasy i dokumentacją serwisu kas,
 • poprawność działania kasy, w szczególności w zakresie emisji dokumentów fiskalnych,
 • poprawność działania wyświetlacza Klienta,
 • stan płyty głównej, pamięci fiskalnej kasy i modułu fiskalnego kasy co do zgodności z dokumentacją konstrukcyjną kasy, a wynik przeglądu wraz z zaleceniami należy wpisać do książki kasy,
 • stan techniczny akumulatorów wewnętrznego zasilania kasy.

Każdy przegląd należy rejestrować w książce kasy. W przypadku kas online jest on dodatkowo odnotowywany zdalnie w Repozytorium na stronie Ministra Finansów. W naszej firmie serwis kas fiskalnych realizujemy w większości na terenie Warszawy, jednak w razie potrzeby działamy również dalej, a więc w pozostałych miasta województwa mazowieckiego oraz na obszarze całego kraju. Serwis prowadzimy dla kas fiskalnych online oraz tradycyjnych. Przeglądy powinny być realizowane nie rzadziej niż co 24 miesiące, chyba że istnieją przesłanki do skrócenia tego okresu. Należą do nich m.in. trudne warunki pracy kasy (np. duże zapylenie powietrza, niskie temperatury czy wysoka wilgotność powietrza), a także możliwość przedłużenia gwarancji samego urządzenia bądź niektórych jego elementów (np. pamięci fiskalnej).

Doradztwo dla firm

Jeśli masz jakiś problem lub nie jesteś pewien, który model powinieneś wybrać, skorzystaj z naszej usługi doradztwa. Nasi specjaliści chętnie podpowiedzą Ci, jakie rozwiązanie będzie optymalne dla Twojego biznesu. Ofertę dostosowujemy indywidualnie, biorąc pod uwagę specyfikę danej branży oraz Twoje potrzeby. Ponadto pomagamy naszym Klientom w uzyskaniu ulgi na zakup kasy. Wszyscy podatnicy, którzy nabędą drukarkę fiskalną i rozpoczną ewidencjonowanie obrotu i podatku, mają bowiem możliwość odliczenia kwoty przeznaczonej na zakup kasy od tego podatku. W związku z tym:

 • odliczysz podatek VAT zawarty w cenie kasy (dotyczy firm płacących podatek VAT),
 • zaliczysz wydatek do kosztów uzyskania przychodów,
 • uzyskasz dodatkową ulgę VAT na zakup kasy fiskalnej – 90% ceny zakupu netto, lecz nie więcej niż 700 zł.

Aby skorzystać z powyższej ulgi, trzeba jednak spełnić kilka warunków. Przede wszystkim dokonanie zakupu i fiskalizacja kasy musi odbyć się przed powstaniem obowiązku ewidencjonowania na kasie fiskalnej. Ponadto należy:

 • złożyć pisemne zgłoszenie o liczbie kas rejestrujących i miejscu ich używania,
 • zgłosić miejsce instalacji kasy fiskalnej do naczelnika urzędu skarbowego w terminie 7 dni od dnia jej fiskalizacji – w przypadku kas fiskalnych online rejestracji dokonuje autoryzowany serwisant podczas fiskalizacji,
 • przeprowadzić uruchomienie (fiskalizację) kas w odstępach nie większych niż jeden miesiąc,
 • zapłacić całość należności za kasę lub kasy oraz posiadać dowód zapłaty za urządzenia,
 • rozpocząć ewidencjonowanie w terminie ustawowym.

Ulga dotyczy wyłącznie zakupu kas w związku z rozpoczęciem ewidencjonowania. Nie jest istotne, ile kas jest nabywanych. Kasy kupione w okresie późniejszym (przy przerwie większej niż jeden miesiąc) nie uprawniają do ponownego skorzystania z ulgi. Nie mogą skorzystać z niej także podatnicy, którzy, rozpoczynając ewidencjonowanie, nabyli kasę, lecz nie wykorzystali ulgi i chcieliby jej użyć podczas nabycia kolejnej kasy fiskalnej.

Ulga na zakup kasy przysługuje zarówno podatnikowi czynnemu VAT, jak i podatnikowi, który korzysta ze zwolnienia podmiotowego (do 150 tys. zł rocznie). W drugim wypadku podatnik ma prawo do wystąpienia o zwrot podatku. Odliczenie kwoty może być dokonane w deklaracji podatkowej dla podatku od towarów i usług za okres rozliczeniowy, w którym rozpoczęto ewidencjonowanie lub za okresy następujące po tym okresie rozliczeniowym. Podatnik może otrzymać zwrot środków w przypadku, gdy kwota podatku naliczonego jest większa albo równa kwocie podatku należnego w danym okresie rozliczeniowym.

Warto przy tym pamiętać, że w obowiązującym obecnie okresie rozliczeniowym kwota zwrotu nie może przekroczyć równowartości:

 • 25% kwoty odpowiadającej 90% ceny zakupu kasy (bez wliczonego podatku); kwota nie może przekraczać 175 zł w sytuacji, gdy podatnik składa deklaracje za okresy miesięczne,
 • 50% kwoty odpowiadającej 90% ceny zakupu kasy (bez podatku); kwota nie może przekroczyć 350 zł w sytuacji, gdy podatnik składa deklaracje za okresy kwartalne.

Jeśli jesteś podatnikiem, który rozlicza się w formie ryczałtu, odliczenie za dany okres rozliczeniowy nie może być większe niż kwota, która powinna zostać wpłacona do odpowiedniego urzędu skarbowego.

Wypłata należnej ulgi odbywa się na wniosek podatnika, do którego powinieneś dołączyć:

 • oryginał faktury potwierdzającej zakup kasy rejestrującej wraz z dowodem zapłaty całej należności,
 • numer rachunku bankowego, na który zostanie wysłany zwrot należności.

Zwrot odliczonych lub zwróconych kwot wydatkowanych na zakup kas rejestrujących następuje, gdy w okresie 3 lat od dnia rozpoczęcia ewidencjonowania podatnicy:

 • zaprzestaną ich używania, w tym zaprzestaną prowadzenia działalności,
 • dokonają sprzedaży przedsiębiorstwa lub zakładu (oddziału),
 • nie dokonują w obowiązującym terminie zgłoszenia kasy do obowiązkowego przeglądu technicznego przez właściwy serwis,
 • dokonają odliczenia i zgłoszeń kasy z naruszeniem warunków ustawowych.

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości lub dodatkowych pytań pozostajemy do Twojej dyspozycji. Skontaktuj się z naszym doradcą, który udzieli Ci wszelkich niezbędnych informacji, a także zaproponuje rozwiązania dopasowane do Twoich indywidualnych potrzeb oraz rodzaju działalności.